III.2 Cách tính tải trọng tương đương trên Topmat như nào?

III.2 Cách tính tải trọng tương đương trên Topmat như nào?

27/05/2024 8

Tải trọng tương đương trên Topmat (N) là gì?

N là tải trọng tương đương được tính bằng 1 trong 3 trường hợp sau:

   * N = N1 (tấn) nếu tải trọng sản phẩm có trọng lượng riêng trên 1m3 > 200kg thì tải trọng tương đương bằng đúng tổng tải trọng thực các sản phẩm.

   * N = N2 (tấn) nếu tải trọng sản phẩm có trọng lượng riêng trên 1m3 < 200kg thì quy đổi từ 1m3 thể tích tương đương tải trọng 200 kg.

   * N = N1 + N2 (tấn) nếu có cả 2 trường hợp sản phẩm nêu trên.

Lưu ý: 

   * Tải trọng tương được tính này chỉ có tác dụng để chọn ra xe chở phù hợp với đơn đặt hàng của bạn

   * Tại Topmat tải trọng tương đương có thể sai số +-5% do thông số làm tròn của sản phẩm hoặc trọng lượng phụ kiện đóng gói ( nếu có )

 

(cập nhật 15/12/2019 - hiệu lực tới 01/2020)

Bình luận facebook